Διὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστιν τὴν ἁγίαν καὶ τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερίαν

☦"Την εν σαρκί ζωήν σου κατεπλάγησαν, Αγγέλων τάγματα"

Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου 2019

Τι έπαθαν στο παρελθόν τα πολυάριθμα γένη των Αγαρηνών όταν προσπάθησαν να εισβάλλουν στην πατρίδα μας.

Θ.Π.: Η Παναγία έχει δώσει υπόσχεση στον κλήρο της να τον φυλάγει και να τον προστατεύει μέχρι Δευτέρας Παρουσίας, και την υπόσχεση της αυτή δεν την παίρνει πίσω. Ας αναμένουμε λοιπόν αδελφοί το "θαυμαστό" εκείνο γεγονός το οποίο θα κάνει όλα τα σύγχρονα γένη των Αγαρηνών να εγκαταλείψουν, όπως και τότε την πατρίδα μας. Αμήν.
Από το Συναξάριον του Μηναίου των Αγιορειτών Πατέρων διαβάζουμε:
Κατά τους Βυζαντινούς χρόνους εκστράτευσαν πολυάριθμα γένη Αγαρηνών κατά της Κωνσταντινουπόλεως διά ξηράς και διά θάλασσης, εις πλήθος αναρίθμητον. Ο δε Αμιράς και αρχηγός αυτών μαθών, ότι εις το Όρος Άθω ήσαν πολλαί Μοναί, παραλαβών δεκαπέντε πλοία πολεμικά, ήλθον εις το Όρος και ηγκυροβόλησαν εις την Μονήν των Ιβήρων. Ευθύς τότε ορμήσαντες περιεκύκλωσαν αυτήν ως θήρες άγριοι και ανήμεροι. Οι δε Μοναχοί, ιδόντες το πλήθος των επιδρομέων και την οργήν εκείνην την άτακτον, εισέλθόντες εις τον θείον Ναόν, έλαβον τα ιερά Σκεύη και την πάνσεπτον Εικόνα της Θεοτόκου και έκρυψαν αυτά εις τον Πύργον, όπου είχον το σκευοφυλάκιον, εις το οποίον εκρυφθήσαν και αυτοί.

Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΟΡΤΑΪΤΙΣΣΑ θα σφραγίσει όλες τις πόρτες της Ελλάδος από το Κακό.

ΔΙΧΩΣ ΠΟΛΛΑ ΛΟΓΙΑ, Καθότι  τα μάτια μας βλέπουν αυτό που γίνεται με δόλιο τρόπο. Μα δεν υπάρχει κανείς, μα κανείς υπεύθυνος να βάλει το μυαλό του να λειτουργήσει γιατί γίνονται όλα αυτά; Και επειδή δεν υπάρχει, η ίδια η ΠΑΝΑΓΙΑ θα πιάσει την σκούπα και δη η ΠΑΝΑΓΙΑ η ΠΟΡΤΑΪΤΙΣΣΑ, όπως έκανε παλαιότερα.
Η ΠΟΡΤΑΙΤΙΣΣΑ δεν φυλάει απλώς τις πόρτες από τους βαρβάρους τούρκους αλλά θέλει και τον εσωτερικό χώρο του σπιτιού της –ΕΛΛΑΔΑ  παστρικά καθαρό.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...