Διὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστιν τὴν ἁγίαν καὶ τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερίαν

☦ “Τίς Θεός μέγας ὡς ὁ Θεός ἡμῶν; σύ εἶ ὁ Θεός ὁ ποιῶν θαυμάσια μόνος”

Κυριακή, 15 Σεπτεμβρίου 2019

Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος: «Δεν σας εμποδίζω από το να θυμάστε διαρκώς τον Θεό, αλλά από το να θεολογείτε»

Πως γνωρίζουμε τον Θεό
π. Δημητρίου Μπόκου
Ο δεύτερος της τριάδας των Ιεραρχών και της τριάδας των Θεολόγων Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός, με τη δυναμική παρουσία του στη Βασιλεύουσα πόλη το 380 μ. Χ., έκανε πραγματικότητα αυτό που φάνταζε ακατόρθωτο. Οι αιρετικές παραφυάδες του Αρειανισμού (όμοιοι, ανόμοιοι, ομοιουσιανοί κ.λ.π.), με την υποστήριξη αρειανών αυτοκρατόρων και του Ιουλιανού του Παραβάτη, είχαν επικρατήσει σχεδόν παντού. Στην Κωνσταντινούπολη δεν είχε απομείνει ούτε ένας ναός στα χέρια των Ορθοδόξων. Σε αυτή τη χαλεπή για την Εκκλησία στιγμή ο φιλομόναχος και εραστής της ησυχίας, αλλά και μέγας ρήτορας και σοφός διδάσκαλος Γρηγόριος, κλήθηκε στην πρωτεύουσα, παρά τη θέλησή του, να αγωνιστεί για την ορθή διδασκαλία της Εκκλησίας.

Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος: «Ου παντός, ω ούτοι, το περί Θεού φιλοσοφείν, ου παντός»

“Δεν είνε του καθενός, αγαπητοί, να φιλοσοφή περί Θεού· δεν είνε του καθενός. Το πράγμα αυτό δεν είνε τόσον ευθηνόν και χαμηλόν. Και θα προσθέσω, δεν είνε δυνατόν πάντοτε, ούτε εις όλους, ούτε εις όλα, αλλά μόνον μερικάς φοράς, και εις μερικούς, και υπό ωρισμένας προϋποθέσεις. Δεν είνε μεν του καθενός, παρά μόνον των δοκιμασμένων και όσων έχουν προχωρήσει εις την θεωρίαν, και πριν απ' αυτά έχουν καθαρισθή και εις την ψυχήν και εις το σώμα, ή τουλάχιστον καθαρίζονται τώρα.” 
Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος: "Προς Ευνομιανούς προδιάλεξις" (Λόγος ΚΖ΄ - Θεολογικός πρώτος)

1. Προς τους κομψευομένους ρήτορας απευθύνεται ο λόγος μου. Και δια ν' αρχίσω από την Γραφήν, «Ιδού εγώ επί σε την υβρίστριαν» εις την μόρφωσιν, εις τον λόγον, εις την διάνοιαν. Διότι υπάρχουν, υπάρχουν μερικοί, που ερεθίζονται από τους λόγους μου εις την ακοήν και εις την γλώσσαν και, καθώς βλέπω, και εις το χέρι, και χαίρουν με τας βεβήλους ματαιολογίας και «αντιθέσεις της ψευδωνύμου γνώσεως» και με τας λογομαχίας που δεν οδηγούν εις τίποτε το ωφέλιμον.

Τώρα θα Παλέψουμε Ελληνορωμαικά... Και θα Χορέψουμε ΕΛΛΗΝΟΡΩΜΑΙΙΚΑ

Παρακολουθείται τα σημεία των καιρών, αδιάψευστη είναι η μαρτυρία του ΚΥΡΙΟΥ ημών ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ προς τους μαθητές και Αποστόλους και κατά επέκταση σε εμάς τους ίδιους σήμερα. Με την μόνη διαφορά άλλη είναι η σημειολογία που επιδέχεται ο νέο εποχίτικος νους και άλλη αυτή της Ορθόδοξης φρόνησης και ματιάς. Το λουκουμάκι το αγιορείτικο το έχουμε στο τέλος του κειμένου, εσείς βρείτε να κεραστείτε δροσερό νερό από τις καθάριες αγιοπαρετικές πηγές.
Γράφει ο Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας
Η Εσχατολογία που προκύπτει συνέχεια και καθημερινά επί τη βάσει  επικαιροποιημένων   σεναρίων επιστημονικής φαντασίας   καταστροφής του κόσμου είναι κατασκευάσματα  εργαστηρίων και ψυχολογικός προγραμματισμός της ανθρωπότητας πάνω σε κατευθυνόμενους δρόμους.

Μην αρνηθείς τον Εσταυρωμένο!

Μήν ἀρνηθεῖς τόν Ἐσταυρωμένο. Ἄν Τόν ἀρνηθεῖς, ἔχεις πολλούς πού θά σέ ἐλέγξουν γι᾽ αὐτό. 
Πρῶτος θά σέ ἐλέγξει ὁ Ἰούδας ὁ προδότης. Διότι αὐτός πού Τόν πρόδωσε ἤξερε ὅτι ἀπό τούς ἀρχιερεῖς καί πρεσβυτέρους καταδικάστηκε σέ θάνατο (πρβλ. Ματθ. 27, 3). Τό μαρτυροῦν τά τριάντα ἀργύρια (πρβλ. Ματθ. 26, 15). Τό μαρτυρεῖ ἡ Γεθσημανή, ὅπου ἔγινε ἡ προδοσία. Γιά νά μήν ἀναφέρω τό Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν, ὅπου ὅλοι παρόντες προσεύχονταν τή νύχτα. Τό μαρτυρεῖ ἡ σελήνη τῆς νύχτας. Τό μαρτυρεῖ ἡ ἡμέρα καί ὁ ἥλιος πού χάθηκε (πρβλ. Λουκ. 23, 44), διότι δέν μποροῦσε νά βλέπει τήν παρανομία τῶν ἐχθρῶν τοῦ Κυρίου. Σέ ἐλέγχει ἡ φωτιά, ὅπου παρευρέθηκε καί θερμαινόταν ὁ Πέτρος. Ἄν ἀρνηθεῖς τό Σταυρό, σέ περιμένει ἡ αἰώνια φωτιά. Μιλάω σκληρά, γιά νά μήν ἐπιχειρήσεις ἐσύ νά σκληρυνθεῖς. Θυμήσου τά μαχαίρια πού ἔφεραν ἐναντίον Του στή Γεθσημανή (πρβλ. Ἰωάν. 18, 3), γιά νά μή δοκιμασθεῖς ἀπό τήν αἰώνια ρομφαία.

Το μεγαλείο του Σταυρού (Ιερομόναχος Αντίπας Αγιορείτης)

Ιερομόναχος Αντίπας Αγιορείτης
«Σταυρέ Χριστού, το των Χριστιανών πολυθρύλητον καύχημα· Σταυρέ Χριστού, το των Αποστόλων περιούσιον κήρυγμα· Σταυρέ Χριστού, το των μαρτύρων βασιλείαν διάδημα· Σταυρέ Χριστού, το των προφητών υπέρτιμον εγκαλλώπισμα· Σταυρέ Χριστού, το των περάτων παμφαέστατον αγλάισμα»   (Εγκώμιον εις τον Τίμιον Σταυρόν)
Δανείστηκα αυτά τα θεία λόγια αγαπητοί αδελφοί, που είναι λόγια ενός μεγάλου πατρός ης Εκκλησίας μας, του Αγίου Θεοδώρου του Στουδίτη, ως πρόλογο στα φτωχά λόγια που θ’ ακολουθήσουν, γιατί αληθινά δένεται η γλώσσα κάθε αδόκιμου ομιλητή, όπως είμαι εγώ, μπροστά στο μυστήριο και το μεγαλείο του Τίμιου και Ζωοποιού Σταυρού.

Ο Απόστολος και το Ευαγγέλιο της Κυριακής 15 Σεπτεμβρίου 2019 (Κυριακή μετά την Ύψωσιν)

Το Αποστολικό Ανάγνωσμα
Προς Γαλάτας επιστολή Παύλου (β΄16–20)
Ἀδελφοί, εἰδότες ὅτι οὐ δικαιοῦται ἄνθρωπος ἐξ ἔργων νόμου ἐὰν μὴ διὰ πίστεως Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ ἡμεῖς εἰς Χριστὸν Ἰησοῦν ἐπιστεύσαμεν, ἵνα δικαιωθῶμεν ἐκ πίστεως Χριστοῦ καὶ οὐκ ἐξ ἔργων νόμου, διότι οὐ δικαιωθήσεται ἐξ ἔργων νόμου πᾶσα σάρξ.
Εἰ δὲ ζητοῦντες δικαιωθῆναι ἐν Χριστῷ εὑρέθημεν καὶ αὐτοὶ ἁμαρτωλοί, ἆρα Χριστὸς ἁμαρτίας διάκονος; Μὴ γένοιτο. Εἰ γὰρ ἃ κατέλυσα ταῦτα πάλιν οἰκοδομῶ, παραβάτην ἐμαυτὸν συνίστημι. Ἐγὼ γὰρ διὰ νόμου νόμῳ ἀπέθανον, ἵνα Θεῷ ζήσω.
Χριστῷ συνεσταύρωμαι· ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός· ὃ δὲ νῦν ζῶ ἐν σαρκί, ἐν πίστει ζῶ τῇ τοῦ υἱοῦ τοῦ Θεοῦ τοῦ ἀγαπήσαντός με καὶ παραδόντος ἑαυτὸν ὑπὲρ ἐμοῦ.

Συμφέρει σε κάποιους κύκλους να λένε ότι ο Χριστός και η Θεοτόκος έλκουν Ελληνικής Καταγωγής ώστε να μπορούν να ισχυρίζονται στις μέρες μας, ότι δεν ήρθε ακόμα ο Εβραίος Χριστός να εκπληρώσει τις γραφές.

7«ἄρατε πύλας, οἱ ἄρχοντες ὑμῶν, καὶ ἐπάρθητε, 
πύλαι αἰώνιοι, καὶ εἰσελεύσεται ὁ βασιλεὺς τῆς δόξης
8 τίς ἐστιν οὗτος ὁ βασιλεὺς τῆς δόξης
Κύριος κραταιὸς καὶ δυνατός, Κύριος δυνατὸς ἐν πολέμῳ. 
9 ἄρατε πύλας, οἱ ἄρχοντες ὑμῶν, καὶ ἐπάρθητε, 
πύλαι αἰώνιοι, καὶ εἰσελεύσεται ὁ βασιλεὺς τῆς δόξης
10 τίς ἐστιν οὗτος ὁ βασιλεὺς τῆς δόξης
Κύριος τῶν δυνάμεων αὐτός ἐστιν ὁ βασιλεὺς τῆς δόξης.» 
ΨΑΛΜ. 23 (7-10) 
Θηβαίος Πολίτης: Ο αρθρογράφος με το ψευδώνυμο GEWKWN ο οποίος έγραψε το άρθρο: ΜΕΤΑ ΑΠΟ 2019 ΧΡΟΝΙΑ Μ.Χ ΚΑΠΟΙΟΙ ΕΠΙΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟ… ΠΙΣΤΕΥΕ ΚΑΙ ΜΗ ΕΡΕΥΝΑ! (https://www.triklopodia.gr) χρησιμοποιεί στοιχεία από το άρθρο: Ἡ Ἑλληνικότης τῆς καταγωγῆς τῆς Παναγίας Μαρίας καὶ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ το οποίο αναρτήθηκε από το blog (https://greekfreneia.blogspot.com/2019/07/blog-post_20.html). Blog το οποίο ασχολείται και με άλλα γνωστά θέματα όπως έχουμε ακούσει παλαιότερα από εκπομπές τηλεπωλήσεων όπως είναι: Η ΑΦΥΠΝΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΕΛΟΧΙΜOI ΝΕΦΕΛΙΜ Η ΟΜΑΔΑ ΕΨΙΛΟΝ ΤΑ ΔΕΛΦΙΚΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΜΑΤΑΟ ΘΕΟΣ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣΤΟ ΤΡΙΤΟ ΜΑΤΙΟ ΙΕΡΟΣ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ «Λ»ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥΟ ΧΡΙΣΤΟΣ ΗΤΑΝ ΕΛΛΗΝΑΣ και πολλά άλλα τέτοια αιρετικά άρθρα τα οποία προέρχονται από γνωστό τηλεπωλητή. Είναι αλήθεια τελικά ότι ΖΟΥΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΜΑΣ και απ’ ότι φαίνεται και ο αρθρογράφος GEWKWN.  Εξάλλου το συγκεκριμένο blog από το οποίο αντλεί στοιχεία, έχει στα φιλικά του sites και αυτό του γνωστού τηλεπωλητή-ερευνητή-παρουσιαστή, τον οποίο έχουν χαρακτηρίσει σε εμάς πολλοί Αγιορείτες πατέρες ως αιρετικό.
Τι κάνουμε αδελφοί εμείς εν προκειμένω; Στήνουμε τον ΤΙΜΙΟ και ΖΩΟΠΟΙΟ ΣΤΑΥΡΌ του Κυρίου μας εν τω μέσω ημών, οπλιζόμαστε με τα  αγιόπνευστα-  χαριτόβρυτα   πατερικά  κείμενα έρευνας κατά της πλάνης  και ψέλνουμε:
«Μυστικός εἶ Θεοτόκε Παράδεισος, ἀγεωργήτως βλαστήσασα Χριστόν, ὑφ᾿ οὗ τό τοῦ Σταυροῦ ζωηφόρον ἐν γῇ, πεφυτούργηται δένδρον·»
Γράφει ο Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας
Σήμερα απαντάει ο ίδιος ο ΣΤΑΥΡΟΣ του ΚΥΡΙΟΥ μας καθότι είναι Πρόσωπο  και μας λέει, ελάτε να ερευνήσετε το ΜΕΓΑ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΜΟΥ.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...