Διὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστιν τὴν ἁγίαν καὶ τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερίαν

☦ Αναστάσιμο Απολυτίκιο Ἦχος α' Τοῦ λίθου σφραγισθέντος

Τρίτη, 17 Απριλίου 2018

Αρχ. π. Βασίλειος Γοντικάκης: «Ο ΤΑΦΟΣ ΜΟΥ, Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΜΟΥ»

«Ούκ έστιν ώδε, άλλ' ήγέρθη»

Καθημερινώς πολλές ειδήσεις μετα­δίδονται άττό τά μέσα μαζικής ένημερώσεως κι άπό τό διαδίκτυο κι άνάλογα μέ τή βαρύτητά τους χαρακτη­ρίζονται ώς πρώτη είδηση, δεύτερη εί­δηση... Άλλά ή σπουδαιότερη άπ' όλες τις ειδήσεις της παγκόσμιας ιστορίας πού έχουν μεταδοθεί έπάνω στόν πλα­νήτη μας είναι τό χαρμόσυνο άγγελμα τής Αναστάσε­ως τοΰ Χριστού πού άνήγγειλε ό άγγελος στις Μυροφόρες.
Μας πληρο­φορούν οι ιεροί Εύαγγελιστές μέ χαρακτηρι­στικές λεπτο­μέρειες ό κα­θένας τους ότι τήν πρώτη ημέ­ρα τής έβδομάδας άπό τά βα­θιά χαράματα ήλθαν οί γυ­ναίκες στό μνήμα φέρνοντας τά αρώμα­τα πού εΐχαν έτοιμάσει. Βρήκαν τότε τήν πέτρα πού έφραζε τό μνημείο νά είναι κυλισμένη μακριά άπ' αύτό.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...