Διὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστιν τὴν ἁγίαν καὶ τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερίαν

☦"Λίαν εὔφρανας τούς ὀρθοδόξους, καί κατῄσχυνας τούς κακοδόξους, Εὐφημία Χριστοῦ καλλιπάρθενε"

Πέμπτη, 5 Απριλίου 2018

ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΤΑΡΤΗ: Ὁ Οὐρανός στή γῆ

Μέσα στην ατμόσφαιρα της νίκης και της χαράς που μεταδόθηκε στον κόσμο από το ανέσπερο φως που έλλαμψε από τον τάφο, σκοτεινά πάθη, θανατηφόρα μίση και μνησικακίες δεν έχουν χώρο ύπαρξης
Του Αγιορείτου μοναχού Παταπίου Καυσοκαλυβίτου
Ε να ὁδοιπορικό πρός τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ ἀλλά καί τῶν ψυχῶν μας εἶναι γιά ὅλους ἡ Μεγάλη Ἑβδομάδα. Οἱ διαθέσεις πού δημιουργοῦνται στίς ἀνθρώπινες ψυχές κατά τίς συγκλονιστικές καί κοσμοϊστορικές αὐτές ἡμέρες ἐκφράζουν τήν στροφή ἀγάπης πρός τόν Θεό Δημιουργό, ἀγάπη πού δέν εἶναι ἁπλῶς ἕνα συναίσθημα. Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ εἶναι αὐτή ἡ ὀντότητά Του. «Ὁ Θεός ἀγάπη ἐστίν, καί ὁ μένων ἐν τῇ ἀγάπῃ ἐν τῷ Θεῷ μένει». Ὁ Χριστός ἦλθε στήν γῆ καί περπάτησε ἀνάμεσά μας, γιατί ἔπρεπε νά περάσει ἀπό τόν θάνατο καί νά τόν νικήσει, γιά χάρη τῆς ἀνθρωπότητας. Καί αὐτό τό γεγονός συγκλονίζει τήν ψυχή αὐτοῦ πού παρακολουθεῖ καί βιώνει τήν Μεγάλη Ἑβδομάδα.

Λίγο πριν την μεγάλη «Προδοσία».

Γράφει ο Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας
Ιεροσόλυμα, λίγες ώρες πριν τα ΑΓΙΑ ΠΑΘΗ οι Έλληνες συναντούν τον ΧΡΙΣΤΟ.
«῏Ησαν δέ τινες ῞Ελληνες ἐκ τῶν ἀναβαινόντων, ἵνα προσκυνήσωσιν ἐν τῇ ἑορτῇ. Οὗτοι οὖν προσῆλθον Φιλίππῳ τῷ ἀπὸ Βηθσαϊδὰ τῆς Γαλιλαίας, καὶ ἠρώτων αὐτὸν, λέγοντες· Κύριε, θέλομεν τὸν ᾿Ιησοῦν ἰδεῖν. Ἔρχεται Φίλιππος, καὶ λέγει τῷ ᾿Ανδρέᾳ, καὶ πάλιν Ανδρέας καὶ Φίλιππος λέγουσι τῷ ᾿Ιησοῦ. 

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...