Διὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστιν τὴν ἁγίαν καὶ τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερίαν

☦"Την εν σαρκί ζωήν σου κατεπλάγησαν, Αγγέλων τάγματα"

Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2018

Η επόμενη τουρκική πρόκληση: Ναυτική ομηρεία μεγάλου ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ νησιού δίχως απόβαση για να μας σύρει σε παζάρι;

Γράφει ο Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας
Δεν του φτάνουν μόνο οι δύο στρατιωτικοί μας ως όμηροι θέλει και κάτι μεγαλύτερο.
Ο κ. Ερντογάν βιάζεται επιθυμεί εδώ και τώρα την μοιρασιά των ενεργειακών πεδίων του ΑΙΓΑΙΟΥ που το θεωρεί φυσικό του χώρο.

Ἡ Δ΄ Στάσις τῶν Χαιρετισμῶν τῆς Παναγίας μας

Δ' Στάσις

Τεῖχος εἶ τῶν παρθένων, Θεοτόκε Παρθένε, καὶ πάντων τῶν εἰς σὲ προστρεχόντων· ὁ γὰρ τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, κατεσκεύασέ σε Ποιητὴς Ἄχραντε, οἰκήσας ἐν τῇ μήτρᾳ σου, καὶ πάντας σοι προσφωνεῖν διδάξας·

"Πλην ο υιός του ανθρώπου ελθών άρα ευρήσει την πίστιν επί της γης;

Ευχή Εξομολογητική στην Παναγία

Ευχή στην Παναγία
Ευχή Εξομολογητική στην Παναγία Αγίου Γρηγορίου Παλαμά Παρθένε Δέσποινα Θεοτόκε,
Κάμε δεκτὴ τὴν ἐξαγόρευση τῶν πολλῶν καὶ χαλεπῶν ἁμαρτιῶν μου καὶ φέρε τὴ μετάνοιά μου στὸ μονογενή σου Υἱὸ καὶ Θεόπαρακαλώντάς τον νὰ λυπηθῇ τὴν ἄθλια καὶ ταλαίπωρη ψυχή μου. Γιατὶ ἕνεκα τοῦ πλήθους τῶν ἁμαρτιῶν μου ἐμποδίζομαι νὰ ἀτενίσω πρὸς Αὐτὸν καὶ νὰ ζητήσω συγχώρηση.
Γι᾿ αὐτὸ σὲ προβάλλω ὡς πρέσβη καὶ μεσίτρια, γιατί ἐνῶ ἀπόλαυσα πολλῶν καὶ μεγάλων δωρεῶν παρὰ τοῦ δημιουργήσαντός με Θεοῦ, τὶς ξέχασα ὅλες, ὁ ἄθλιος καὶ ἀχάριστος, ὁμοιωθεὶς ἔτσι μὲ τὰ ἀνόητα κτήνη· πτωχεύοντας στὶς ἀρετές, καὶ πλουτώντας στὰ πάθη, γεμάτος ντροπὴ καὶ στερημένος ἀπὸ τὴ θεία παῤῥησία, ἔχω κατακριθεῖ ἀπὸ τὸ Θεό, καὶ γι᾿ αὐτὸ θρηνοῦν γιὰ μένα οἱ Ἄγγέλοι, καὶ χαίρονται οἱ δαίμονες.

Η προσευχή του Μανασσή

Πορευόμαστε ήδη στο αγωνιστικό στάδιο των αρετών της Μεγάλης Σαρακοστής. Η περίοδος αυτή είναι καιρός μετανοίας, για όσους έχουν ακόμα αίσθηση ενοχής και αμαρτωλότητας. Στο Μεγάλο Απόδειπνο, που ψάλλεται στις εκκλησιές μας κάθε βράδυ αυτή την εποχή, διαβάζουμε και την παρακάτω προσευχή του Μανασσή, Βασιλέα της Ιουδαίας, η οποία εντάσσεται σ’ αυτό το πλαίσιο της προσωπικής μας συνειδητοποίησης και μεταμόρφωσης. Ας τη μελετήσουμε προσεκτικά:
Κύριε παντοκράτορ, ο Θεός των Πατέρων ημών, του Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ, και του σπέρματος αυτών του δικαίου· ο ποιήσας τον ουρανόν και την γήν συν παντί τω κόσμω αυτών· ο πεδήσας την θάλασσαν τω λόγω του προστάγματός σου·

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...