Διὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστιν τὴν ἁγίαν καὶ τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερίαν

☦"Την εν σαρκί ζωήν σου κατεπλάγησαν, Αγγέλων τάγματα"

Κυριακή, 29 Μαΐου 2016

Ἡ τελευταία λειτουργία τῆς Ἁγίας Σοφίας «῏Ητο ἡ 28η τοῦ Μαΐου»

Παῦλος Νιρβάνας
Πεντήκοντα δύο ἡμέρας ἐπολιόρκει τὴν ἀπόρθητον Πόλιν Μωάμεθ ὁ Κατακτητής, μὲ διακοσίας ἑξήκοντα χιλιάδας στρατοῦ καὶ τετρακόσια πλοῖα.
᾽Αλλ’ ἡ Πόλις δὲν ἔπιπτεν. Η περιτειχισμένη μὲ διπλᾶ τείχη καὶ μὲ βαθεῖαν ἀδιάβατον τάφρον. Τὸ δέ στόμιον τοῦ Κερατίου Κόλπου, κλεισμένον μὲ σιδηρᾶς ἀλύσεις, δὲν ἐπέτρεπεν εἰς τὰ πλοῖα τοῦ ἐχθροῦ νὰ εἰσέλθουν. ᾽

ΣΗΜΑΙΝΕΙ Ο ΘΕΟΣ

Ψάλλουν οι μοναχές της Ίεράς Μονής Παντοκράτορος Νταού Πεντέλης

Ο Πούτιν κάνει σωστά τον ΣΤΑΥΡΟ του και οι νεοθωμανοί δαιμονίζονται

Φώτο  από www.enikonomia.gr
Γράφει ο Δρ. Κωνσταντίνος Βαρδάκας
Καταλάβατε κ. Πρόεδρε  ότι ο ΣΤΑΥΡΟΣ που κάνατε σήμερα έμπροσθεν της εφέστιας εικόνος του ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ στο Πρωτάτο στις Καρυές του Αγίου Όρους είναι πιο δυνατός από το Πυρηνικό οπλοστάσιο που διαθέτεται.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...