Διὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστιν τὴν ἁγίαν καὶ τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερίαν

☦ Ὁ Αναστάσιμος Κανών, ποίημα του Αγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ

Σάββατο, 16 Απριλίου 2016

"Άγιον Όρος - Διαχρονική μαρτυρία στους αγώνες υπέρ της Πίστεως"

Πανσέβαστε Πορταΐτισσα Δέσποινα, ἐν τοῖς νῦν δεινοῖς καιροῖς τῆς καὶ ἐκ τῶν ἡμετέρων ἀμφισβητήσεως τῶν ἀδιαπραγματεύτων ἁγίων δογμάτων καὶ ἱερῶν κανόνων τῆς ἀμωμήτου ἡμῶν πίστεως, μὴ ἐγκαταλίπῃς τὸ Ἅγιον Περιβόλιόν Σου, διὰ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν, ἀλλὰ προηγοῦ ἡμῶν Ἄχραντε Γερόντισσα, τῇ πανσθενεῖ Σου ῥάβδῳ, διδοῦσα ἡμῖν πνεῦμα φόβου Θεοῦ, πνεῦμα συνέσεως, πνεῦμα ἀνδρείας καὶ ῥωννύουσα ἡμᾶς εἰς ἀγῶνας στερροὺς ὑπὲρ τῆς ἁγίας ἡμῶν πίστεως. 

Απολυτίκιον της Πορταΐτίσσης. Ήχος Α΄.
Του λίθου σφραγισθέντος.
Την θείαν Σου Εικόνα δεδεγμένοι εν θαύματι, Πυλωρόν Παρθένε και σκέπην και Προστάτιδα έχομεν, του κλήρου σοι οι τρόφιμοι αεί, και Σου ως αφομείωμα ημείς, την Αυτήν Σου προσκυνούντες από ψυχής, βοώμεν σοι Θεοτόκε ˙ δόξα τη παναγάθω Σου βουλή, δόξα τη προστασία Σου, δόξα τη προς ημάς Αγνή θεία προνοία Σου.

Κοντάκιον. Ήχος πλ. Δ΄.
Το προσταχθέν μυστικώς.
Των μοναστών η πληθύς δεύτε του Άθω, ανευφημήσωμεν πιστώς εν θείοις ύμνοις, την Πανάχραντον Παρθένον και Θεοτόκον, Ιβήρων της σεβασμίας θείας Μονής, την μόνην κηδεμονίαν και θυρωρόν, και του Όρους την Έφορον, αναβοώντες εκτενώς: χριστιανών το στήριγμα, Χαίρε Κόρη Μητρόθεε.

Για το περιοδικό του Αγίου Όρους πατήστε επάνω στη εικόνα

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...