Διὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστιν τὴν ἁγίαν καὶ τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερίαν

☦ Απολυτίκιο Κυριακή της Πεντηκοστής «Ευλογητός εί, Χριστέ ο Θεός ημών...

Σάββατο, 2 Αυγούστου 2014

“η ώρα της ΠΑΝΑΓΙΑΣ”

ΑΥΤΗ είναι που θα ξεπληρώσει ότι στερήθηκαν οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις στα δύσκολα  χρόνια που περνάει η Πατρίδα.

ΑΥΤΗ είναι η Συνοδοιπόρος  και η  Αρχιστράτηγος των ΕΕΔ.

ΑΥΤΗ είναι που πληρώνει την κατάλληλη στιγμή με πνευματικούς μισθούς τους φρουρούς των συνόρων μας.

ΑΥΤΗ είναι που φωνάζει μέσα στο Πάσχα του Καλοκαιριού “ήρθε η ώρα ΜΟΥ και η ώρα των εχθρών του ΥΙΟΥ μου”

Ἀπόστολοι ἐκ περάτων, συναθροισθέντες ἐνθάδε, Γεθσημανῆ τῷ χωρίῳ, κηδεύσατέ μου τὸ σῶμα, καὶ σύ, Υἱὲ καὶ Θεέ μου, παράλαβέ μου τὸ πνεῦμα.


Ὁ γλυκασμὸς τῶν Ἀγγέλων, τῶν θλιβομένων ἡ χαρά, χριστιανῶν ἡ προστάτις, Παρθένε Μήτηρ Κυρίου, ἀντιλαβοῦ μου καὶ ῥῦσαι, τῶν αἰωνίων βασάνων.

Καὶ σὲ μεσίτριαν ἔχω, πρὸς τὸν φιλάνθρωπον Θεόν, μή μου ἐλέγξῃ τὰς πράξεις, ἐνώπιον τῶν Ἀγγέλων, παρακαλῶ σε, Παρθένε, βοήθησόν μοι ἐν τάχει.

Χρυσοπλοκώτατε πύργε, καὶ δωδεκάτειχε πόλις, ἡλιοστάλακτε θρόνε, καθέδρα τοῦ Βασιλέως, ἀκατανόητον θαῦμα, πῶς γαλουχεῖς τὸν Δεσπότην;


Με την Ευχή της Παναγιάς μας Καλό Καλοκαιρινό Πάσχα, αναίμακτη διάβαση από τις νοητές συμπληγάδες που μας έστησαν οι οχθροί του ΥΙΟΥ της και ΘΕΟΥ μας.

Κωνσταντίνος Βαρδάκας 

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...