Διὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστιν τὴν ἁγίαν καὶ τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερίαν

† "Ἀπόστολοι ἐκ περάτων, συναθροισθέντες ἐνθάδε"

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...