Διὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστιν τὴν ἁγίαν καὶ τῆς Πατρίδος τὴν Ἐλευθερίαν

"Πρώτος ως υπάρχων της στρατιάς,της επουρανίου Αρχιστράτηγε Μιχαήλ..."

Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2016

Ὡς θεόβρυτον κρήνην - Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΓΟΡΓΟΫΠΗΚΟΟΥ ΣΤΗ ΘΗΒΑ


Ι.Ν. ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΘΗΒΩΝ

Ἦχος α´. (Τῆς ἐρήμου πολίτης).
Ὡς θεόβρυτον κρήνην  τῶν ἀΰλων χαρίτων Σου,  τὴν θαυματουργόν Σου Εἰκόνα Θεοτόκε πλουτίσαντες,  ἐκ ταύτης τῶν θαυμάτων τὰς ῥοάς,  ἀντλοῦμεν δαψιλῶς ὡς ἐξ Ἐδέμ· σὺ γὰρ Γοργοϋπήκοος βοηθός,  πέλεις τῶν ἐκβοώντων Σοι· Δόξα τοῖς σοῖς χαρίσμασιν Ἁγνή·  δόξα τῇ παρθενίᾳ Σου· δόξα τῇ πρὸς ἡμᾶς Σοῦ ἀνεκφράστῳ προνοίᾳ  Ἄχραντε.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...